David Isaacks

Missionário em Santarém, Brasil

Novo pastor na Canyon View Vineyards Church